---- KONTAKT

---- ul. Dąbrowskiego 7,
---- 60-838 Poznań
---- tel. 601 730 900
---- e-mail: biuro@ceroma.pl

STRATEGIA FIRMY

Kiedy warto o niej myśleć?

 1. Zawsze, nawet wtedy gdy wydaję się, że firma jest w doskonałej kondycji

 2. Zmniejszająca się dynamika przychodów (poniżej 10% r/r)

 3. Przed wejściem na nowe rynki finansowe (nowy rynek pod względem geograficznym, nowa branża)

 4. Pozyskanie nowego finansowania (zebranie materiału informacyjnego dla instytucji finansowych, potencjalnych inwestorów, organów nadzorujących, itp.)

 5. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych, które mogą mieć lub będą miały istotny wpływ na przyszłość przedsiębiorstwa

 6. Konieczność wprowadzenia zmian w dotychczasowym modelu zarządzania firmą (zmiana formy prawnej, dynamiczny rozwój, sukcesja, itp.)

Jakie są główne etapy?

 1. Analiza strategiczna – przeprowadzenie analizy strategicznej i identyfikacja alternatywnych kierunków rozwoju firmy

 2. Wybór strategii – zweryfikowanie alternatyw i wybór najlepszego strategicznego kierunku rozwoju firmy

 3. Opis strategii – przygotowanie opisu strategii firmy, uwzględniającego strategie funkcjonalne (marketing, produkcja, R&D, HR, IT, finanse, księgowość)

 4. Przygotowanie krótkoterminowych oraz długoterminowych celów i zadań strategicznych, np. przy wykorzystaniu strategicznej karty wyników (ang. Balanced Scorecard)

 5. Wdrożenie strategii – przygotowanie firmy do wdrożenia nowej lub zmodyfikowane strategii rozwoju

Jaka forma współpracy?

 1. Executive coaching – współpraca polegających na kilkugodzinnym spotkaniu indywidualnym lub cyklu spotkań z właścicielami lub przedstawicielami kadry zarządzającej, więcej o projektach executive coaching

 2. Szkolenia – szkolenia trwające 2-3 dni mające na celu przekazanie wiedzy oraz narzędzi niezbędnych do przygotowania nowej strategii lub zmodyfikowania już istniejącej strategii, przekazana wiedza i narzędzia są wykorzystywane we własnym zakresie przez Klienta, więcej o szkoleniach zarządzania strategicznego

 3. Warsztaty strategiczne – przekazanie wiedzy oraz narzędzi niezbędnych do przygotowania nowej strategii lub zmodyfikowania strategii już istniejącej w firmie połączone z pracą nad strategią Klienta podczas zaplanowanych sesji warsztatowych, koordynacja pracy zespołu pomiędzy sesjami warsztatowymi, warsztaty takie są organizowane na zasadzie 3-5 spotkań dwudniowych z zespołem strategicznym

 4. Projekt doradczy – przeprowadzenie niezbędnych analiz oraz przygotowanie strategii firmy lub modyfikacje już istniejącej strategii firmy przy zminimalizowanym zaangażowaniu czasowym po stronie Klienta, jego udział jest wymagany jedynie na etapie podejmowania decyzji strategicznych

 5. Interim management – najbardziej zaawansowana forma współpracy polegająca na przygotowaniu strategii firmy lub modyfikacja już istniejącej strategii firmy oraz uczestniczenie we wdrażaniu zmian wynikających z przyjętej strategii firmy, więcej o projektach interim management