---- KONTAKT

---- ul. Dąbrowskiego 7,
---- 60-838 Poznań
---- tel. 601 730 900
---- e-mail: biuro@ceroma.pl

FINANSE

Zarządzanie finansami

U podstaw dobrego zarządzania firmą leży skuteczne zarządzanie finansami. Aby móc podejmować właściwe decyzje, niezbędny jest łatwy dostęp do rzetelnych informacji o stanie firmy. Profesjonalne zarządzanie finansami odpowiada na te potrzeby, choć nasza pratyka wskazuje na niedocenianie tej funkcji w organizacjach.

Budżetowanie

System budżetowania umożliwia uzyskiwać szczegółowe informacje o stronie przychodowej, oraz kosztowej firmy, poprzez odniesie realizacji do poszczególnych zaplanowanych w budżecie pozycji. Jest doskonałym narzędziem kontroli przebiegu zdarzeń gospodarczych oraz ich konsekwencji finansowych.

Pozyskanie finansowania

Znajomość procedur bankowych, kryteriów oceny zdolności i wiarygodności kredytowej stosowanych przez instytucje finansowe w znakomity sposób ułatwia poruszanie się w tym środowisku, a co za tym idzie zwiększa szanse na osiągnięcie sukcesu. Poza tym, pozyskanie finansowania poprzez instytucje finansowe to nie jedyny sposób uzyskania dodatkowych środków finansowych.

Biznes plany

W nowoczesnej gospodarce rynkowej planowanie stało się nieodmiennym elementem prawidłowego funkcjonowania firmy. Szybko zmieniająca się sytuacja rynkowa wymusza tworzenie i realizowanie planów odpornych na zachodzące zmiany i elastycznych na tyle, aby móc je dostosowywać do nowych warunków. Uważa się, że "nawet najgorszy plan, jest lepszy od jego braku".

Analizy finansowe

Analizy finansowe i ekonomiczne są nieodłącznym elementem wykorzystywanym przez osoby zarządzające na etapie podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych. Wiedza na temat aktualnej płynności finansowej, rentowności, efektywności operacyjnej, etc., pozwala na reagowanie z odpowiednim wyprzedzeniem na potencjalne zagrożenia i ułatwia wykorzystywanie pojawiających się szans.

Audyty kredytowe

Audyt kredytowy, czyli analiza zapisów umów zawartych z instytucjami finansowymi (kredytowe, leasingowe, faktoringowe, etc.) pod kątem oceny atrakcyjności cenowej, dopasowania produktowego oraz przyjętych zabezpieczeniach. W umowach tych pojawiają się często możliwości optymalizacji, tj. obniżenie kosztów i/lub zwiększenie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa oraz jego właścicieli.